Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe narzędzie do sprawdzania wiarygodności finansowej kontrahentów

1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. I choć przyjdzie nam trochę poczekać, zanim powstanie portal do sprawdzania wiarygodności finansowej kontrahentów i nie tylko kontrahentów, już teraz możemy przyjrzeć się bliżej temu narzędziu.

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Jak czytamy w ustawie, w KRZ znajdą się informacje o osobach fizycznych, firmach, a także jednostkach organizacyjnych, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe. Będą to informacje dotyczące spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem sądu. Znajdziemy tam także dane o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, dane o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się też osoby fizyczne, prawne, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

W rejestrze znajdziemy także informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Prócz podstawowych danych zadłużonych, takich jak imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, adres, PESEL, NIP lub KRS, także określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; nazwę sądu prowadzącego postępowanie; imię i nazwisko sędziego-komisarza; imię i nazwisko zastępcy sędziego-komisarza; sygnaturę akt sprawy; informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku; informację o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego oraz informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;, informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu; informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie, informację o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych; informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego; informację o planie spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; informację o zakończeniu i umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak widzimy – katalog spraw jest bardzo szeroki.

Komentarz Anny Gąsiorowskiej:

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma szansę stać się podstawowym narzędziem do sprawdzania wiarygodności finansowej naszych kontrahentów. Wiele zależy od tego, jak często i w jakim stopniu będzie uaktualniany oraz co zrobimy z tą wiedzą i czy będziemy chcieli sprawdzać naszych partnerów biznesowych. Ciągle jeszcze wiele firm tego nie robi albo – robi, ale dopiero wtedy, gdy dług stał się faktem.

A jeśli chcesz wiedzieć, jak samodzielnie zabrać się za windykację w swojej firmie – sprawdź nasze szkolenia, w tym szkolenia, podczas których Anna Gąsiorowska przedstawia narzędzia do pozyskiwania informacji o kontrahencie i dłużniku oraz jak pozyskiwać informacje o samym dłużniku. 


Zachęcamy również do zakupu naszego ebooka, z którego dowiesz się, jak prowadzić skuteczne i etyczne negocjacje windykacyjne. (link do ebooka)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *